Zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Jeśli decydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, to w celu jego uzyskania musimy spełnić wiele warunków, przedstawić mnóstwo dokumentów oraz ustanowić zabezpieczenia niezbędne do uruchomienia kredytu.

Zabezpieczenie docelowe

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest tak zwana hipoteka, czyli posiadanie przez kredytobiorcę ograniczonych praw do nieruchomości lub do wybranych typów praw do danego lokalu. Ograniczenie to ma na celu zagwarantowanie bankowi bezpieczeństwa udzielonego przez niego kredytu hipotecznego. Bank  otrzymuje prawo pierwszeństwa dochodzenia swoich praw dotyczących nieruchomości, bądź prawa do lokalu, bez względu na to, kto jest jej właścicielem. W praktyce oznacza to, że hipoteka działa nawet wówczas, gdy jej właścicielem nie jest już kredytobiorca.

Hipoteką można obciążyć nieruchomość, spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawo do użytkowania wieczystego. Wyróżniamy hipotekę zwykłą oraz kaucyjną. Hipoteka zwykła może być ustanowiona w przypadku kredytu zaciąganego w złotówkach, a hipoteka kaucyjna w przypadku kredytu złotówkowego oraz kredytu zaciąganego w walucie obcej. Hipoteka zwykła to z góry ustalona wartość zobowiązania wobec banku, natomiast w przypadku hipoteki kaucyjnej określana jest górna granica kwoty zobowiązań, która może zależeć od wahań kursów walut. Aby hipoteka mogła być ustanowiona jako zabezpieczenie kredytu, musi posiadać wpis w księgach wieczystych. Do czasu ustanowienia wpisu niezbędne są zabezpieczenia tymczasowe.

Zabezpieczenia tymczasowe

Zabezpieczeniem tymczasowym może być na przykład ubezpieczenie kredytu. Kredytobiorca musi je opłacać do momentu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Najczęściej doliczane jest do marży, ale bank może również zażądać opłacenia ubezpieczenia z góry za określony okres. Innym rodzajem zabezpieczenia może być poręczenie w formie umowy cywilnoprawnej. Jedna ze stron umowy zobowiązuje się do spłaty zobowiązań wobec banku, gdyby kredytobiorca nie był w stanie tego dokonać. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego bardzo często jest weksel in blanco. Jest to weksel niewypełniony do końca. Konieczny jest podpis wystawcy weksla, w tym przypadku kredytobiorcy, a takie dane jak termin spłaty, data wystawienia weksla, miejsce płatności i inne uzupełnia bank w razie potrzeby w późniejszym terminie. Bank może również zablokować część środków na naszym koncie,  na przykład lokaty, celem zabezpieczenia tymczasowego. Oznacza to, że w przypadku braku spłaty kredytu, bank sam pobierze pieniądze z naszego konta. Często banki stosują również podniesienie marży kredytu, na czas wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych kredytowanej nieruchomości.